ŠVP

Charakteristika ŠVP

Ať je léto, nebo zima, v naší škole je to prima.

ŠVP s motivačním názvem PRIMA ŠKOLA je orientován na žáka, respektuje jeho individuální potřeby, a to zejména v souvislosti se školním klimatem.

Respektuje žákovo osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje efektivní profesionální a promyšlenou práci učitele, který ve své práci využívá metody konstruktivistické pedagogiky. Má všem ve škole vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a současně zohledňuje možnosti. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný a radostný život.

ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV.

Chápe oblast základního vzdělávání jako prostředek rozvoje osobnosti žáka, zahrnuje poznatky a činnosti vztahující se k všem vzdělávacích oblastem a oborům.

Zdůrazňuje rozvíjení klíčových kompetencí, které si žák trvale osvojí a je připraven je uplatňovat v dalším vzdělávání i v životě mimo školu.

Směřuje k tomu, aby si žáci osvojili hlavní zásady a normy lidského jednání, aby se u nich utvářelo vědomí občanské odpovědnosti a aby získali dovednosti a návyky zdravého způsobu života.

Klade důraz na činnostní pojetí vyučování, v němž mají žáci možnosti aktivně se podílet na vlastním vzdělávání, samostatně se projevovat, získávat nové vědomosti vlastní činností, vycházet z vlastních zkušeností, argumentovat, vyvozovat závěry.

Klade důraz na individuální přístup k žákům.

Při stanovování hlavních cílů vzdělávacího programu jsme rozklíčovali slovo PRIMA takto:

P -pohodové školní prostředí

Pohoda školního prostředí není dána školními prostorami samými, ale pohodu prostředí vytvářejí lidé, kteří v tomto prostředí pracují a navštěvují jej. Pro vytvoření pohody prostředí je důležité mít ve škole příznivé klima.V PRIMA ŠKOLE se o to snažíme tím, že je důraz kladen na rozvíjení vztahů mezi spolužáky (slouží k tomu dosavadní projekty PATRON a TAJEMSTVÍ PLANETY MOBIDIUS), zlepšováním vztahu učitel-žák a spoluprací s rodiči. Žáci, učitelé i rodiče jsou si partnery.

Řízení školy je vybudováno na demokratických principech, respektuje liberální prostředí. Liberální prostředí školy není anarchií a demokratické řízení není bezbřehou svobodou.

Je potřebná společná domluva, společné plánování a vyhodnocování ( v případě úspěchu ocenění, v případě nezdaru hledání efektivnější cesty).

Partneři (žáci, učitelé, rodiče) si najdou k sobě cestu i ve volném čase, a tak je možné uskutečňovat akce společné pro rodiče a děti, školní relaxační aktivity (netradiční přestávky, mobiakce) i mimoškolní aktivity.

Chceme, aby prostor školy byl pro všechny příjemný, a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu uvnitř školy. Aby vše dobře fungovalo, musí být zajištěno i efektivní organizační prostředí

 

R - rozvoj osobnosti žáka

Školní vzdělávací program předpokládá nejen smysluplné stanovení cílů výchovně vzdělávacího programu školy, ale také co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, možnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně zapojovat motivaci, a tak vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení.

Smyslem PRIMA ŠKOLY v etapě základního vzdělávání je vybavit žáky klíčovými kompetencemi - schopnostmi - k učení a k řešení problémů, kompetencemi komunikativními, sociálními a personálními, kompetencemi občanskými a pracovními.

Hlavním posláním školy je vzdělávat s porozuměním. Důležité je však vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtržených pojmech. Výstupem je rozvoj znalostí, schopností, dovedností, návyků a postojů budovaných v předmětech školního vzdělávacího programu PRIMA ŠKOLA.

Vycházíme z oblastí a oborů RVP ZV. Jsou to tyto oblasti: Jazyk a jazyková komunikace (předměty ŠVP: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk), Matematika a její aplikace (předmět ŠVP: Matematika), Informační a komunikační technologie (předmět ŠVP: Informatika), Člověk a jeho svět (předměty ŠVP: Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda), Člověk a společnost (předměty ŠVP: Dějepis, Výchova k občanství, Etická výchova), Člověk a příroda (předměty ŠVP: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), Umění a kultura (předměty ŠVP: Hudební výchova, Výtvarná výchova ), Člověk a zdraví (předměty ŠVP: Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) a Člověk a svět práce (předmět ŠVP: Svět práce).

Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince, a to:

 • obsahem vzdělání
 • demokratickými principy,
 • respektováním žáka jako osobnosti,
 • diferencovaným přístupem,
 • společnými akcemi žáků, učitelů, rodičů,
 • zapojením školy do veřejného dění,
 • profesní orientací,
 • schopností svobodné a tvůrčí práce,
 • samostatným myšlením a odpovědným rozhodováním,
 • chápáním globálních vztahů,
 • souladem s přírodou a jejími zákony,
 • souladem s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými občanskými postoji.

 

I - informace, integrace

Program zavádění informačního prostředí je zaměřen na co nejefektivnější práci s informacemi a vytváření informačního prostředí. Od první třídy jsou děti vedeny k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují si komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat.

Všichni žáci mohou využívat počítačovou učebnu k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem.

Žáci druhého stupně mají k dispozici jak školní knihovnu, tak výpočetní techniku - počítače je možné využívat nejen ve výuce, ale např. při vytváření plakátů, propagačních materiálů apod.

Chceme, aby žáky ve škole obklopovalo to, o čem se učí, co vyrobili a prožili. Od první třídy se děti učí plánovat, rozhodovat, hodnotit a sebehodnotit.

Pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni jedinci s různými vlohami a schopnostmi. Ve škole jsou integrováni žáci se specifickými poruchami učení. O hodinách je jim věnován individuální přístup, neboť všichni vyučující spolupracují s dyslektickou asistentkou na škole a jsou o potřebách těchto dětí informováni.

 

 

M - možnosti všestranného rozvoje

Kromě vzdělávacích cílů vyjadřujících hlavní záměry školního vzdělávacího programu a určujících směr pedagogického působení ve vyučujících předmětech přispívají k všestrannému rozvoji osobnosti žáka i další možnosti.

Protože chceme, aby žáci naší školy měli možnost aktivního využití volného času, nabízí škola dětem možnost zapojení se do kroužků, které pracují na škole - jazykové, sportovní a další zájmové kroužky.

Další možností je výuka hry na hudební nástroj, kterou zajišťují externí učitelky hudební školy.

Důležitou úlohu plní i činnost školní družiny, která je přístupná žákům ráno i odpoledne.

V náboženské výchově spolupracuje škola s místním farním úřadem a vychází ze zájmu rodičů.

Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy. Spolupracujeme s odborníky a pedagogickými centry nabízejícími DVPP.

A - aktivní zapojení do veřejného dění, komunikace s veřejností

Oblast, která je pro školu významná, je komunikace s veřejností. V této oblasti škola získává jméno, dává o sobě vědět, rozšiřuje vybavenost a podobně.

Důležitá je především spolupráce s rodiči, kteří navštěvují školu o třídních schůzkách a účastní se společných akcí.

Škola spolupracuje také s dalšími organizacemi v obci (SPOZ, SDH¨). O školním dění jsou občané informováni na stránkách obecního časopisu, kam píší žáci své příspěvky.

Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde žáci mají možnost prezentovat se a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání

Také považujeme za nutné naznačit cestu ke zdravému životnímu stylu, vést ke schopnosti kulturního a estetického prožitku, či vlastní tvořivosti i k zájmu o věci veřejného lokálního i globálního charakteru.

Chceme dále rozvíjet dobré tradice školy i její silné stránky a maximálně eliminovat a napravovat to, co povařujeme za nedostatky.

Program PRIMA ŠKOLA sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků důležitých pro život každého jedince, propojujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů a tvořících základ celkové vzdělanosti žáků.

 

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie představují společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

Klíčové kompetence mají žákům pomáhat při získávání základu všeobecného vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.

KOMPETENCE K UČENÍ - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení

Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací.

Žáky vedeme k sebehodnocení.

Individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.

Žákům umožňujeme ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, je podněcována jejich tvořivost.

Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží a olympiád.

Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení pro samotné učení a pro jeho další přínos.

Zadáváme dětem zajímavé domácí úkoly.

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů

Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit.

Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života a uplatňujeme mezipředmětové vztahy. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat.

Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu.

Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží.

Starší žáci připravují různé aktivity pro mladší spolužáky (dětský den, soutěže, netradiční přestávky, realizace projektu PATRON ).

Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu, podporujeme přátelské vztahy ve třídách a mezi třídami.

Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování.

Vedeme žáky k dodržování etiky komunikace (věcnost, naslouchání, prostor pro různé názory, respektování originálních, nezdařených aj. názorů).

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých

Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení.

Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při Tv, školních výletech).

Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině.

Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky.

Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce

KOMPETENCE OBČANSKÉ - připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti

Vedeme žáky k dodržování školního řádu, kde jsou stanovena pravidla pro soužití ve škole - práva, povinnosti. Učíme je respektovat přesvědčení druhých lidí.

Respektujeme individuální rozdíly mezi žáky (integrovaní žáci).

Je kladen důraz na environmentální výchovu, žáky vedeme k třídění odpadů, zapojujeme je do sběrových akcí, pečují o okolí školy.

KOMPETENCE PRACOVNÍ - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci

Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce.

Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci.

Pomáháme jim při volbě povolání. Učíme je používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení.

Dbáme, aby přistupovali k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých.

 

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Žáky s podezřením na specifické poruchy učení jsou posíláni se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení pak děti zařazujeme do reedukačních skupin, které vede dyslektická asistentka. Jednou týdně probíhá jedna vyučovací hodina nápravy ve dvou skupinách. Daří se nám tyto děti integrovat a věnovat jim speciální péči.

Dyslektická asistentka sestavuje individuální vzdělávací program, se kterým jsou seznámeni jednotliví vyučující, a kopie plánů s podpisy učitelů jsou předány rodičům.. Zde jsou uvedeny závěry a doporučení pedagogicko-psychologické poradny, jak se žáky pracovat ve vyučovacích hodinách. Dále ze zprávy vyplývá, na co se máme při nápravě zaměřit a které pomůcky je třeba používat. Úzce se spolupracuje s třídními učiteli, zvláště pak s vyučujícími českého jazyka na 2. stupni. Škola velmi dobře spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků.