O škole

1. Identifikační údaje

Název právnické osoby: Základní škola Nový Rychnov, okres Pelhřimov

Adresa: 394 04 Nový Rychnov 170

Telefon: 565 392 371

E-mail: skola@novyrychnov.cz

Statutární zástupce: Mgr. Vladimír Srb, ředitel školy

Zřizovatel: Obec Nový Rychnov

2. Školní areál

Základní škola v Novém Rychnově je plně organizovaná s 1. - 5. ročníkem na I. stupni, 6. - 9. ročníkem na II. stupni a dvěma odděleními školní družiny.

Zřizovatelem školy je Obec Nový Rychnov.

Stav školní budovy je vyhovující a její vybavení je na dobré úrovni. Starší část školní budovy byla otevřena v roce 1961, v roce 1985 byla dokončena přístavba. Součástí školního areálu je také sportovní hala otevřená v roce 1978.

Ve školní budově je 12 učeben, z toho 4 odborné. Pro praktické činnosti je zřízena a vybavena školní cvičná kuchyně a dílny. V přístavbě je umístěna školní družina a jídelna.

Ve škole je v provozu jazyková učebna využívaná v průměru 3-4 hodiny denně především pro výuku cizích jazyků a českého jazyka. Pro práci s informačními technologiemi se využívá odborná počítačová učebna vybavená počítači.

PC jsou umístěné také v ředitelně a kabinetu výchovné poradce. K oběma počítačům jsou připojeny tiskárny .

Jazyková učebna slouží zároveň jako školní knihovna, která je pro potřeby žáků  je doplňována aktuálními knižními tituly .

Ve školním areálu se dále nachází pozemek pro výuku pěstitelských prací. Pro výuku tělesné výchovy a pobyt žáků venku slouží sportovní hřiště nad školou a hřiště určené na plážový volejbal.

ZŠ v Novém Rychnově patří mezi malé školy a musí se vyrovnávat s problémy vyplývajícími z této skutečnosti, především s malým počtem žáků. Vedení školy ve spolupráci se zástupci zřizovatele usiluje o získávání nových žáků také tím, že zkvalitňuje spolupráci s rodiči a snaží se zlepšovat materiální vybavení školy.

Spolupráce ZŠ a Městyse Nový Rychnov je na dobré úrovni, ředitel školy a ostatní pedagogičtí pracovníci spolupracují se zastupitelstvem.
Zastupitelstvo je vstřícné požadavkům školy a podporuje snahu vedení školy o zachování školy v obci.

Dobrá je i spolupráce s PPP Pelhřimov SPC Jihlava.

Vzhledem k malým počtům žáků ve třídách uplatňují učitelé individuální přístup k žákům, zejména u dětí s SPU.

Přestože několik učitelů do školy dojíždí, nedošlo ve školním roce k narušení výuky pozdním příjezdem.

Vedení školy usiluje o to, aby bylo žákům zajištěno kvalitní vzdělávání v místě bydliště, snaží se vstřícně reagovat na požadavky rodičů, snaží se o užší spolupráci s nimi a reaguje na jejich připomínky

Základní škola má kapacitu 230 žáků, v současné době ji navštěvuje 126 žáků. 

3. Konkurenční prostředí školy

  • Škola se dostává do velmi úzké vazby škola - zřizovatel.

  • Snižuje se počet dětí ve věku povinné školní docházky, vzrůstá konkurence škol a nutnost prosadit se mezi nimi - získat žáky.

  • Postupně se mění přístup rodičů ke škole - již jim není jedno, jakou školu jejich dítě navštěvuje, učí se hodnotit školy, kladou stále větší požadavky.

Škola se úspěšně vyrovnává s celkovým poklesem počtu dětí, situace je stabilní. Pokles počtu dětí ve spádovém obvodu školy je vyrovnán žáky, které se podařilo získat z okolních vesnic.

Absolventi školy (žáci odcházející z 5. a 9. ročníku) jsou na středních školách úspěšní, většina vyšší stupeň vzdělávání úspěšně dokončí. Podle informací z jednotlivých středních škol naši žáci nemají problémy s adaptací na výuku na středních školách a jejich vědomosti ze základní školy jim umožňují úspěšně zvládnout učivo.

Ve stále větší míře se škola otevírá rodičům. Škola pořádá každoročně několik aktivit společných pro rodiče a děti. Tyto neformální akce dokáží podstatně změnit vztah rodičů ke škole.

Žáci 8. ročníku jsou zapojeni do miniprojektu PATRON, který pro ně dále pokračuje v 9. ročníku, a jsou do něj zapojeni i žáci 1. třídy.

Na škole proběhl sběr plastových víček z PET lahví, tuto akci lze hodnotit velmi kladně.

Důraz klademe na estetický vzhled školních prostor a výzdobu školy.

Pro hudebně nadané žáky je zajištěna výuka hry na hudební nástroj, kterou vyučují externí učitelky HLŠ.

Škola se aktivně zapojuje do kulturních akcí v obci, zajišťuje kulturní vystoupení dětí, velmi kladně bylo hodnoceno vystoupení pěveckého kroužku na rozsvěcování vánočního stromu v Rohozné a kulturní vystoupení dětí .

Na škole aktivně pracuje dramatický kroužek.

Škola nabízí žákům možnost zapojení se do práce v zájmových kroužcích (viz výroční zpráva školy), které .vedou učitelé. Žákům je umožněn přístup k informacím - na škole je zřízena žákovská knihovna, do školy je zaveden internet.

4. Slabé stránky

nízký počet žáků, nedostatek finančních prostředků na pomůcky, vybavení učeben, finanční prostředky na další vzdělávání, nedostatek mužů v pedagogickém sboru,

5. Silné stránky

lokalita školy, poloha, rozloha, kapacita, okolí školy, klidné přírodní prostředí, péče o žáky se SPU, pedagogický sbor je dobrý kolektiv, tvůrčí práce se žáky, zapojení do projektů, získání finančních dotací na projekty, nabídka volnočasových aktivit, zajištění výuky hry na hudební nástroje, počítačová učebna, jazyková učebna, cvičná kuchyně,

6. Příležitosti

propagace školy , častější prezentace na veřejnosti, zapojení rodičů do práce školy,

7. Hrozby

nedostatek financí, konkurence okolních škol, nedostatek žáků.

Zlepšování školního klimatu je jedním z cílů projektů, které jsou na škole realizovány.

Pro pedagogy pohodové prostředí spočívá v tom, že mohou uplatňovat, zkoušet své projekty, způsoby práce, zažívat úspěchy i neúspěchy, volit nové metody nebo se vrátit k původnímu způsobu. Neznamená to snížení náročnosti na kvalitu jejich práce a plnění povinností.

Nepodléháme módním vlnám v organizaci výuky a alternativních vyučovacích přístupech.

Přitom se nebráníme změnám a modernizaci.